MEB'den Bilim Sanat Merkezlerine Yönetici Atama Hakkında Önemli Duyuru!

MEB'den Bilim Sanat Merkezlerine Yönetici Atama Hakkında Önemli Duyuru!
MEB'den Bilim Sanat Merkezlerine Yönetici Atama Hakkında Önemli Duyuru!

Bilindiği üzere 05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin “Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar” başlıklı 6’ncı maddesinde; “(1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekira) Müdür olarak görev yapmış olmak.b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,g) İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak,

ğ) Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde Okul Öncesi öğretmeni olmak,h) İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir…” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hükmün ikinci fıkrasının (c) bendinde; bilim ve sanat merkezlerine müdür olarak görevlendirileceklerin, daha önce veya halen bu eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapmış veya yapan öğretmenler arasından görevlendirilebileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan aynı maddenin üçüncü fıkrasında getirilen istisnanın yalnızca alanlar bakımından öngörüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu istisnanın bilim ve sanat merkezlerine yapılacak müdür görevlendirmelerini etkileyecek bir yönünün bulunmadığı görülecektir.

Bu nedenle bilim ve sanat merkezlerine, yalnızca daha önce veya halen bu eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapmış veya yapan öğretmenler arasından müdür görevlendirilmesi mümkün olup bu kapsamda aday bulunmaması durumunda da, daha önce bu eğitim kurumlarına kadrolu olarak görev yapmamış olan öğretmenler arasından müdür görevlendirmesi yapılmayacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Personel Genel Müdürlüğü

Etiketler :