OGM 3 ayrı ilan yayımladı. 170 personel alınacak

OGM 3 ayrı ilan yayımladı. 170 personel alınacak
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli mühendis, orman muhafaza memuru ve destek personeli almak için ilana çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

2024 YILI 20 ADET SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIM İLANI

İlanın tümüne ulaşmak için:

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesine 10/1/2019 tarihli vo 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı iie eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 20 adet mühendis (orman mühendisi) alım yapılacaktır.
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu surette işlemleri sonlandırıian adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.qov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.


1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.
c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


2. BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ
Adaylar 29/04/2024 - 09/05/2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu işe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 09/05/2024 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabu! edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmelerl yaptırmaları gerekmektedir.
Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.


3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI, YERİ VE TARİHİ
2022 yılı KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (20) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Ankara ilinde yer alan Orman Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No; 8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak olup adayların isimleri, sınava katılacakları tarih ve saati Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.ogm.qov.tri duyurulacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi 28/05/2024 olarak öngörülmektedir, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacak olup adayların Orman Genel Müdürlüğü internet adresini (www.oam.qov.tr) takip etmeleri Önemle rica olunur.
Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.


4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 10 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 25 puan
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama (TS1350 ve TS 2378) ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 25 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.


5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların. 2022-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde. KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste belirlenir. Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin ilan Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.oqm.aov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.


6. YERLEŞTİRME İŞLEMİ
Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav neticesinde asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1 'de yer alan iller arasından tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve başarı puanları doğrultusunda yerleştirilecektir.
Tercih işlemlerine ilişkin hususlar ile EK-1 de yer alan illere yerleştirmesi yapılarak sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.oqm.qov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek sûre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
Adayların verdikleri beyanlar İle sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
Yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.
Asi! olarak başarılı olanlardan;
• Belirtilen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen,
• Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyen,
• ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilen,
• Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlanan,
Adayların yerine, yedek olarak belirlenen listede yer alan adaylardan tercih alınmak suretiyle yerleştirmeleri yapılacak okıp yedeklerin yerleştirilmesine ilişkin ilan Orman Genel Müdürlüğü İnternet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır Yedek listenin geçerlilik süresi yeni sınav yapılmaması halinde altı ay olup başvurusu kabul edilen ve yerleştirmesi yapılmak suretiyle Hizmet Sözleşmesi imzalayan ve görevine başlayan personelin pozisyonunun sonradan herhangi bir sebepten dolayı boşatması durumunda bu pozisyona yerleştirme yapılamayacaktır,
Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

2024 YILI 26 ADET SÖZLEŞMELİ ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIM İLANI

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 26 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacaktır.
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüsünün www.ogm.gov.lr internet adresi üzerinden yapılacaktır Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.


1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,
c) Yükseköğrenim kuramlarına bağlı on lisans programlarından: Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman işletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri. Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,
ç)Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken: hizmet sözleşmeler: sona erenler veya Ek-îde yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış otsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikle tazmin edilecektir


2. BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ
Adaylar 29/04/2024 - 09/05/2024 tarihten arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 09/05/2024 gecesi saat 23:59 da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/dûzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir
Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.?

3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI, YERİ VE TARİHİ
2022 yılı KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (26)4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Antalya ilinde kurulması planlanan Sınav Merkezînde yapılacak olup adayların isimleri, sınava katılacakları yer, tarih ve saati Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi 27/05/2024 olarak öngörülmektedir, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacak olup adayların Orman Gene! Müdürlüğü internet adresini (www.ogm.qov.tr) takip etmeleri önemle rica olunur.
Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.


4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 10 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 15 puan
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 15 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama (TS1350 ve TS 2378) ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan
d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 20 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.


5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, 2022 - KPSSP93 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP93 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste belirlenir. Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin ilan Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.qov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.


6. YERLEŞTİRME İŞLEMİ
Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav neticesinde asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1'de yer alan iller arasından tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve başarı puanları doğrultusunda yerleştirilecektir.
Tercih işlemlerine İlişkin hususlar ile EK-1 de yer alan illere yerleştirmesi yapılarak sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.oqm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim
edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
Yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmarnaktadır
Asil olarak başarılı olanlardan;
o Belirtilen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen.
? Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyen,
o İlanda belirtilen şartlan taşımadığı sonradan tespit edilen,
o Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlanan,
Adayların yerine, yedek olarak belirlenen listede yer alan adaylardan tercih alınmak suretiyle yerleştirmeleri yapılacak olup yedeklerin yerleştirilmesine ilişkin ilan Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.oam.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi yeni sınav yapılmaması halinde altı ay olup başvurusu kabul edilen ve yerleştirmesi yapılmak suretiyle Hizmet Sözleşmesi imzalayan ve görevine başlayan personelin pozisyonunun sonradan herhangi bir sebepten dolayı boşalması durumunda bu pozisyona yerleştirme yapılmayacaktır.
Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.Tarım ve Orman Bakanlı»! Orman Genel Müdürlüğünden:

2024 YILI 124 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'ııun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'iııei maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veva sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Ekte yer alatı il ve pozisyonlara belirlenen mezuniyetlerden toplam 124 (yiiz yirmi dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nuıı 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan. Kanıtı Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 70 puan alınış olmak.
3. Adaylar başvuru tarihinin son giinii itibariyle genel ve özel şartlarda belirlilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin salıte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar hile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek I inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
Özel Şartlar
Avukat

1. Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kumullarının Hukuk Programı bölümünden mezun olmak.
2. Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak ve Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra eıı az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek (E-devlet sistemi üzerinden İşyeri Unvan Listesinin ile belirtildiği Baıkotlu belge olarak Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydının alınarak ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
1. Ortaöğretim kurıımlarınııı (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
2. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
3. Soıı başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı - silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahlı silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecekti!'.
4. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
5. Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurıılu raporu İstenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu yoktur." ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

a. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.
b. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.
c. Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak.
d. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,
e. Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

6. Adaylar için boyunun 170 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20’den fazla veya az olmaması gerekmekledir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır,)
7. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

Destek Personeli (Şoför)
1. Ortaöğretim kuramlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
2. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 savdı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile I Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip en azC sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
3. Psikotekııik belgesine sahip olmak.
4. SRC3 - SRC4 belgesine sahip olmak.
5. Siiriicü belgesine en az 2 yıldır salıip olmak.
6. Seyahate ve/veva arazide çalışmaya uygun olmak.
7. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
8. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak.
9. Cinsiyeti Erkek olmak.

Mühendis
1. Mühendislik pozisyonu için Ek cetvelde belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak
2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kuramlarında cıı az. iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)
Tekniker (Uçak Bakım)
1. Uçak Elektriği, Uçak Elektroniği, Uçak Gövdesi, Uçak Motoru, Uçak Teknolojisi, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Bakım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kuramlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygıın mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)
Büro Personeli (Grafıkcr)
1. Grafik, Grafik Tasarımı. Grafik-Grafik Tasarımı, Gralîk ve Reklamcılık. Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi ötılisans programlarının bil inden mezun olmak.
2. İlan tarihi itibari ile özel veya kamu kuramlarında en az iki (2) yıllık öğrenimine uygun mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER
Adaylar 16-26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu îşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealinıkariyerkapisi.cbiko.gov,tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 26 Nisan 2024 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
• Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
• Başvurular Ek listede belirtilen iller ve pozisyonlar bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.
• Adaylar öğrenim durumuna göre yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
• Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler İstenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut İse başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Yerleşmeye hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
• Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurulularından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.
• Avukat pozisyonlarına müracaat eden adayların; Avukatlık Ruhsatnamesi ile en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalıştıklarını (E-devlet sistemi üzerinden İşyeri Unvan Listesinin de belirtildiği Barkotlu belge olarak Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydının alınarak ibraz edilmesi gerekmektedir.) gösterir belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler" bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
• Mühendis pozisyonlarına müracaat eden adayların; en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalıştıklarını (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.) gösterir belgeyi “Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan “Belgeler" bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
• Tekniker (Uçak Bakım) pozisyonlarına müracaat eden adayların; en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalıştıklarını (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktın*.) gösterir belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler" bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
• Büro Personeli (Grafiker) pozisyonlarına müracaat eden adayların; en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalıştıklarını (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.) gösterir belgeyi “Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
• Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Özel Şartlar Bölümünde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
• Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuran adayların sürücü belgelerini, SRC3 - SRC4 belgesi ve
Psikoteknik değerlendirme belgelerini "Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında
bulunan “Belgeler” bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.
• Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
• Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe

Etiketler :