Başkatip Kadrosunun Şef Kadrosuna Denk Olduğu Görüş Yazısı

Başkatip Kadrosunun Şef Kadrosuna Denk Olduğu Görüş Yazısı
Aslanapa Belediyesinde ‘başkatip' ve ‘muhasip' unvanlı kadrolarda görev yapmakta olan ön lisans ve ortaöğretim mezunu personelin emeklilik haklarının hangi kadro ve dereceden gerçekleştirileceği ile bu personelin ‘müdür' kadrolarına...

Aslanapa Belediyesinde ‘başkatip' ve ‘muhasip' unvanlı kadrolarda görev yapmakta olan ön lisans ve ortaöğretim mezunu personelin emeklilik haklarının hangi kadro ve dereceden gerçekleştirileceği ile bu personelin ‘müdür' kadrolarına sınavsız, genel hükümlere göre atanmalarının mümkün olup olmadığı hususunda Bakanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileyürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmış; mezkûr Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde de, aynı düzeyde görev; kurumların hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde, aynı alt grupta gösterdikleri görevler olarak tanımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin geçici 3'üncü

maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca

kazananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte 02.07.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 31173 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'in 2 nci maddesinde "Bu Yönetmelik, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından, 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği

suretiyle atanacakları kapsar." hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı

5'inci maddesinde, "müdür" unvanlı kadroya "Yönetim hizmetleri grubunda" yer verilmiş olup

7 nci maddesinde ise

"a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve

güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyatsaymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak," koşulu öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

"Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Dair Yönetmelik"in geçici 3'üncü maddesinde, "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte,

mahalli idarelerde unvanlar ve personel grupları itibarıyla mevcut bulunan memur kadro

sayısının; Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve

personel grupları itibarıyla kendi alt grupları için belirlenmiş memur norm kadro sayısından

fazla olan kısmı ile mevcut dolu sürekli işçi kadro sayısının alt gruplar itibarıyla kendileri için

belirlenmiş toplam sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuştur. Sayı

itibarıyla dondurulan bu kadrolardan boş olanlar bu Yönetmeliğe uygun olarak meclis kararı

ile iptal edilir." hükmü yer almakta olup, söz konusu hüküm bağlamında, mezkûr

Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte mahalli idarelerde kullanılmakla beraber, Yönetmelikte yer

verilmeyen kadrolardan dolu olanlar boşalıncaya dek dondurulmuştur. Bu çerçevede,

"Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Dair Yönetmelik"in eki cetvellerde "başkatip" ve "muhasip" unvanına yer verilmemiş

olmasından dolayı, "başkatip" ve "muhasip" unvanı Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli

İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair

Yönetmelik'in 5'inci maddesinde de yer almamaktadır.

Ancak 02/02/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 04/07/2009

tarihinde ilga edilen "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin

Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki

Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in

yürürlüğe girdiği ilk halinde, "muhasip, muhasebeci, başkatip, ayniyat saymanı, işletme

saymanı, döner sermaye saymanı, şef, amir" unvanları, 5'inci maddenin "Yönetim Hizmetleri

Grubu" başlıklı (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılmışsa da, bu Yönetmelikte

31/12/2005 tarihinde yapılan değişiklikle 5'inci maddenin "Yönetim hizmetleri grubu" başlıklı

(a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yalnızca "Başkatip, Şef, Amir" unvanlarına yer

verilmiş; "Ayniyat Saymanı, Muhasip, Muhasebeci, İşletme Saymanı, Döner Sermaye

Saymanı" unvanları ise "İdari hizmetler grubu" başlıklı (f) bendinin (1) numaralı alt bendinde

düzenlenmiştir.

Ayrıca, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve

Standartlarına Dair Yönetmelik"in ‘Kadro kütüğünde yer almayan kadro unvanları' başlıklı

geçici 4'üncü maddesinde yönetmeliğin ekinde yer alan Ek – 4 Kadro Kütüklerinden (I) sayılı

Memur Kadro Kütüğünde ya da norm kadro standartları cetvellerinde yer almayan

kadrolardan dolu olanlarda yapılacak derece değişikliklerinde, 657 sayılı Kanunda belirtilen

öğrenim durumu itibariyle yükselinebilecek en üst dereceyi aşmamak kaydıyla 2 sayılı Genel

Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki cetvellerde yer alan aynı veya

benzer unvanlı kadrolar için tespit edilen en üst ve en alt derece aralığının esas alınacağı

belirtilmiştir

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, halen Belediyelerin çeşitli

birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki unvanlarda görev yapan, ortaöğretim ve

yükseköğretim mezunu olup, daha önce belediyelerde;

Nurcan ÖNDER

Bakan a.

Genel Müdür