Staj ve Çıraklık Primden Sayılacak mı? 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 2024!

Staj ve Çıraklık Primden Sayılacak mı? 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 2024!
Emekli olmak isteyen çıraklık mezunları yaptıkları stajın primden sayılmasını istiyor. Peki 2024 yılında 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda değişiklik gelecek mi?Kanunda hem çıraklarla sözleşme yapılıp hem de prim gününden...

Emekli olmak isteyen çıraklık mezunları yaptıkları stajın primden sayılmasını istiyor. Peki 2024 yılında 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda değişiklik gelecek mi?

Kanunda hem çıraklarla sözleşme yapılıp hem de prim gününden sayılmaması mağduriyete neden olmaktadır. 3306 sayılı mesleki eğitim kanunun çıraklık sözleşmesi kısmını inceleyelim.

Sözleşme yapılması

Madde 13 – (Değişik birinci fıkra: 29/6/2001-4702/11 md.) Bu Kanun kapsamında bulunan il ve mesleklerde faaliyet gösteren iş yerleri, Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında ondokuz yaşından gün almamış kişileri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının örgün eğitim programlarından mezun olanlar ve kalfalık belgesi sahipleri bu hükmün dışında tutulur.

İşyeri sahibi, aday çırağı ve çırağı çalıştırmaya başlamadan önce bunların velisi veya vasisi veya reşit ise kendisi ile yazılı çıraklık sözleşmesi yapmak zorundadır.

Çıraklık sözleşmesi; çırağın sözleşme süresi içinde reşit olması halinde, çırağın rızasıyla, işyeri sahibinin değişmesi halinde yeni işyeri sahibi aynı mesleği sürdürüyorsa ve rızasıyla devam eder, aynı mesleği sürdürmüyorsa sözleşme feshedilir. Fesih halinde çırağın önceki çalışmaları geçerli olup; yeni yapacağı çıraklık sözleşmesi ile çıraklık statüsünü devam ettirerek çıraklık süresini ve eğitimini tamamlar.

(Değişik: 29/6/2001-4702/11 md.) Bu Kanunun uygulandığı yer ve meslek dallarında 818 sayılı Borçlar Kanununun çıraklık sözleşmesine dair hükümleri ile onsekiz yaşını doldurduktan sonra sözleşmesi devam eden çıraklar hakkında 1475 sayılı İş Kanununun, İşçi Sağlığı ve Güvenliği başlıklı beşinci bölümünde yer alan hükümleri dışındaki hükümler uygulanmaz.

 Yukarıdaki maddeye emeklilik için primden sayılır eklense insanların talepleri karşılanmış olacak. Staj yapanlar içinde durum aynı. 

Kaynak:baskatip.com