MEB'den Öğretmen Görevlendirmeleri İle İlgili Uyarı Yazısı!

MEB'den Öğretmen Görevlendirmeleri İle İlgili Uyarı Yazısı!
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen görevlendirmeleri ile ilgili bir uyarı yazısı gönderdi.

Müdürlüğümüz bünyesindeki okul ve kurumlarda görevli personele ait iş ve işlemler 657 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri doğrusunda yürütülmekte ve takip edilmektedir. Bu noktada personele ilişkin süreçlerin takibinde önemli rol oynayan ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumların, evrak ve elektronik ortamda gerçekleştirmiş oldukları işlemler İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bakanlığımızın kayıtlarını otomatik olarak etkilemektedir. Özlük ve mali hakları yakından ilgilendiren, soruşturmalık ve davalık konuların oluşmasına neden olan bu işlemler ve kayıtlar gerçekleştirilirken gerekli hassasiyetin ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Süreç içinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşabilecek kişisel ve kurumsal olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla DYS ve MEBBİS modüllerinde yer alan kayıtlar üzerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda aşağıda belirtilen hususlarla ilgili hatırlatma ihtiyacı hasıl olmuştur.

E-Personel Modülü altında yer alan Görevlendirme Ekranı üzerinde bulunan görevlendirme kayıtları incelendiğinde valilik ve kaymakamlık makamlarından alınan görevlendirme onaylarına ilişkin güncel tarihlerin ve sayıların girilmediği, başlangıçta alınan görevlendirme tarihlerinin kapatılmadığının sistem üzerinde takip edilerek varsa hata Müdürlüğümüz ilgili birime bilgi verilmesi.

Eğitim kurumlarında görevli öğretmen, yönetici ve idari personelin ilçeler arasında 180 güne kadar görevlendirilmesi ile kurucu müdür, müdür yetkili öğretmen, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi görevlendirilmesine dair onayların Konya Valiliği İmza Yetkileri Yönergesine göre Valilik Makamından alınması gerekmektedir. Bu görevlendirmelere ilişkin tekliflerin bu doğrultuda yapılması

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Şeflerin Görevlendirilmesi" başlıklı 84/B maddesinin 1. fıkrasındaki "Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine 84/A maddesi hükümlerine göre alan öğretmenleri arasından Ek-5’te yer alan 'Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflikleri Değerlendirme Formu' kullanılarak yapılan değerlendirme sonucu puan üstünlüğüne göre okul/kurum müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile dört yıl süreyle görevlendirme yapılır.

" hükmü doğrultusunda şefliklere görevlendirme Valilik Onayı ile 4 yıllık süreyle yapılmaktadır. Bu kapsamda alınan görevlendirme kayıtlarının e-Personel Modülü altında yer alan Görevlendirme Ekranına işlenmesi ve kayıtların güncel tutulması gerektiği, bunun okul ve kurumlarca takip edilerek hata veya eksiklik olması halinde Müdürlüğümüz ilgili birime bilgi verilmesi

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Genel Şartlar" başlıklı 5. maddesinin (d) fıkrasında "Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

" ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda talepte bulunulan eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yapamayacak personelin müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi amacıyla talepte bulunummaması

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yöneticilik Görevinin Sona Ereceği ve Devam Edeceği Durumlar" başlıklı 36. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde "Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı; bunlardan Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yönetici olarak geçici görevlendirilenler hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında ya da diğer kurumlarda bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin toplamda bir yılın dolduğu tarihten itibaren sona erer." ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda yönetici olarak geçici görevlendirilenler dışında öğretmen veya başka unvanlarla görevlendirilen müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı unvanlarına sahip personelin bir yıllık sürelerinin dolduğu gün itibariyle yöneticiliklerinin sonlandırılması gerekmektedir. Bu durumda bulunan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı unvanlarına sahip personelin bilgilendirilmesi gerektiğinin bilinmesi

Bakanlık, valilik ve kaymakamlık onayına bağlanan geçici görevlendirmelerin e-Personel Modülü altında yer alan Görevlendirme Ekranına işlenmesi sırasında sehven kapalı kurumların veya kurumda bulunması mümkün olmayan unvanların seçildiği, böyle bir durumda Müdürlüğümüz ilgili birime bilgi verilmesi

Tespit edilen ve yukarıda bahsi geçen hususlar ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Etiketler :