Resmi Gazete Kararı: O köylerde yaşayanlar yüzde 10 ödeyecek!

Resmi Gazete Kararı: O köylerde yaşayanlar yüzde 10 ödeyecek!
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Resmi gazetede 2 Nisan 2024 tarihli karara göre orman köylülerini destekleme projesi kapsamındaki hibeye yüzde 10 köylü payı eklendi.

Kısaca açıklamak gerekirse orman köylülerini destekleme projesinde proje sunanlardan proje payı istenmiyor yüzde yüz hibe yapılıyordu.

Yapılan değişiklikle proje sunanlara hibe öderken yüzde 10 proje payı şartı getirildi. Kısaca 500.000 TL'lik proje için 50.000 Lira köylünün koyması gerekiyor.

MADDE 1- 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “aileden” ibaresi “hane halkından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Hane halkı: Aynı konutta ikamet eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluğu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “haftalık dönemler halinde” ibaresi “aynı gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “aranmaz” ibaresi “proje tutarının en az yüzde üçü (%3) oranında uygulanır” şeklinde ve (ç) bendinde yer alan “aranmaz” ibaresi “proje tutarının en az yüzde onu (%10) oranında uygulanır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “geri ödemeyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “kredi sözleşmesi ile” ibaresi eklenmiş aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “aileden” ibaresi “hane halkından” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) Orman köylüsü olması,”

“Ancak genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerleşim yerlerinden orman köylerine taşınanlara, afet ilanı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları halinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendindeki orman köylüsü tanımındaki ikamet süresi, üç ay olarak uygulanır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Kaynak:Başkatip Gazetesi

Etiketler :